Pieniądze

Ubezpieczenia majątkowe pod kredyt …i nie tylko

Kredyty Ubezpieczenia

Korzystając z kredytowania zakupu nieruchomości dla celów prywatnych lub firmowych oraz kredytowania środków trwałych, bądź wyposażenia przez podmioty gospodarcze, w każdym z banków wymagane jest ubezpieczenie przedmiotu kredytowania. Kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia zakupywanego na kredyt majątku, a następnie do dokonania cesji praw do odszkodowania na rzecz banku udzielającego kredytu. Cesja z umowy ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku zajścia zdarzeń losowych, w wyniku, których może nastąpić utrata, całkowite lub częściowe zniszczenie przedmiotu kredytowania. Rozwinięta obecnie, kompleksowa obsługa bankowa udostępnia swoim klientów oferty ubezpieczenia na mocy umów generalnych zawartych z niektórymi ubezpieczycielami. Dobrze jest jednak wiedzieć, że kredytobiorca ma prawo do swobodnego wyboru ubezpieczyciela i produktu ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że ubezpieczenie będzie spełniało określone przez bank kryteria. Prawo wyboru wynika bezpośrednio z faktu, że to kredytobiorca finansuje składkę za ubezpieczenie, więc nie może być mu ograniczone prawo do optymalizowania ceny i zakresu ubezpieczenia.

Powszechną praktyka bankową jest wymaganie banków, aby suma ubezpieczenia odpowiadała pełnej wartości nieruchomości, maszyn lub urządzeń, a nie kwocie udzielanego kredytu. Takie stanowisko banków jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ pomimo pozornego podwyższenia kosztu ubezpieczenia, leży w interesie kredytobiorcy. Zabezpiecza go w przypadku zajścia zdarzenia losowego przed utrata środków, które stanowiły wkład własny. Jednocześnie zapobiega wypłacie odszkodowania z zastosowaniem zasady proporcji ( niedoubezpieczenia), która obowiązuje w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Zasada ta powoduje wypłatę odszkodowania w kwocie odpowiadającej tej samej proporcji liczonej do pełnej wartości straty, jaka wynika z proporcji sumy ubezpieczenia do pełnej wartości rynkowej lub odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia. Konieczność ubezpieczenia kredytowanego majątku w pełnej wartości oraz dokonanie cesji praw do odszkodowania na Recz banku nie jest jednak jednoznaczne, że odszkodowanie w całości jest należne bankowi. W procedurach bankowych najczęściej spotykane są rozwiązania:

  • cesja praw do odszkodowania w pełnej wartości przedmiotu kredytowania,
  • cesja praw do odszkodowania w maksymalnej kwocie kredytu ewentualnie powiększona o odsetki bankowe.

Istotne jest jednak, że w obydwu przypadkach zajście zdarzenia losowego, w wyniku którego nastąpi zgodnie z umową cesji przekazanie odszkodowania do banku powoduje, że bank ma prawo zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą aktualnemu zadłużeniu kredytobiorcy. Nadwyżka pomiędzy odszkodowaniem, a aktualnym zadłużeniem jest przekazywana kredytobiorcy, który zawarł polisę i opłacił składkę. W sytuacji, kiedy odszkodowanie dotyczy szkody częściowej jest możliwe, aby bank przekazał kredytobiorcy środki z odszkodowania na pokrycie kosztów niezbędnych i uzasadnionych napraw. Możliwość ta występuje wyłącznie wówczas, gdy kredytobiorca nie zalega i nie opóźnia się ze spłata rat kredytu.

Przy okazji ubezpieczenia majątku dla potrzeb kredytowych warto również zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony na inne przedmioty lub sfery. W przypadku ubezpieczenia mieszkań i domów korzystne jest objęcie ochroną od zdarzeń losowych i kradzieży tzw. ruchomości domowych / sprzęt elektroniczny i RTV, biżuteria, meble, art. dekoracyjne, odzież, przedmioty osobiste itp./ oraz wykupienie opcji dodatkowych: OC w życiu prywatnym, Home asisstance lub ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia.

W przypadku ubezpieczania majątku firmowego dostępne będą atrakcyjne stawki dla ubezpieczenia pozostałych składników majątkowych, od ryzyk losowych lub kradzieżowych, a także OC podmiotu gospodarczego z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, OC kontraktowa, OC za produkt, OC podwykonawców lub możliwość objęcia pracowników grupowym ubezpieczeniem NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków), czy na życie.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru konkretnego ubezpieczenia, jako zabezpieczenia kredytu wskazane jest skorzystanie z doświadczenia i informacji multi agenta ubezpieczeniowego. Nie tylko wystawi on polisę ubezpieczeniową, ale również dokona w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego przyjęcia do wiadomości cesji praw do odszkodowania na rzecz banku.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments