Liczenie

Zmiany w warunkach ubezpieczeń z korzyścią dla konsumenta

Ubezpieczenia

Z dniem 11 lutego 2012r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Ustawa z dnia 22.05.2003 r. Dz.U. 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) Zmiany dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych tj. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych.
Nowelizacja wymusza na towarzystwach ubezpieczeniowych zmiany w procesie zawierania umów OC i Nakłada na zakłady ubezpieczeń dwa istotne obowiązki:

Informowane klienta o ubezpieczeniu na kolejny okres
Tzn. wznowieniu w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem okresu, na który została zawarta ostania umowa OC. Informacja ma zwierać: określenie wysokości składki ubezpieczeniowej na kolejny okres, pouczenie o prawie do wypowiedzenia dotychczasowej umowy wraz z możliwa formą i terminem złożenia wypowiedzenia oraz pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia lub jego braku.

Informacje zakład ubezpieczeń będzie wysyłał tradycyjną pocztą lub na adres e-mail klienta.
Dzięki temu klienci, którzy zechcą i sprawdzić oferty cenowe innych towarzystw, będą mogli podjąć decyzję o ewentualnej zmianie ubezpieczyciela oraz skutecznie wypowiedzieć umowę OC z zachowaniem ustawowego terminu, tzn., co najmniej w przedostatnim dniu obowiązywania aktualnej polisy.

Należy tu podkreślić, że obowiązek informowania klientów o terminie zakończenia/wznowienia OC dotyczy umów, które zostaną zawarte po 11.02.2012r., czyli praktycznie zakłady ubezpieczeń będą musiały wysyłać powiadomienia klientom począwszy od stycznia 2013r.

Potwierdzania w UFG zawarcia umowy OC na kolejne 12 miesięcy.
Zawarcie umowy zostanie również potwierdzone w trybie tzw. „automatycznego wznowienia”, w sytuacji, gdy klient spełni łącznie wszystkie z 3 warunków:

  • nie wypowiedział umowy,
  • opłacił całą składkę/ wszystkie raty za ostatnią umowę,
  • nie wznowił umowy przed zakończeniem okresu ochrony ostatniej umowy.

Obecnie wszystkie zakłady ubezpieczeń wdrażają wewnętrzne procedury wystawiania automatycznie wznawianych polis poza siecią akwizycyjną oraz zabezpieczenia przed dublowaniem polis przez agentów. W praktyce należy się spodziewać, że klient będzie mógł zawrzeć kolejna umowę i opłacić wznawianą polisę u agenta przed terminem zakończenia obowiązującej polisy oraz najwyżej do 12 dnia po jej zakończeniu. Jeśli jednak z jakichś powodów klient tego nie dokona, to ok. 14 dnia Zakład Ubezpieczeń w trybie automatycznym wystawi polisę i prześle ją pocztą wraz ze wskazaniem kwoty i sposobu zapłaty.

W związku z tym, jako klienci powinniśmy pamiętać, aby we własnym interesie aktualizować swoje dane do korespondencji. Znaczącym ułatwieniem będzie udostępnienie adresu e-mail obsługującemu nas ubezpieczycielowi, a z uwagi na obowiązujące przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002r. nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.) będziemy równocześnie proszeni o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments